پرسش نامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن

چگونگی نگرش دانشجویان دختر نسبت به پوشش زنان از اهداف این آزمون است.ودارای ۲۵ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.