پرسش نامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان و عوامل اجتماعی موثر بر ان

هدف این آزمون بررسی نگرش دانشجویان دختر نسبت به پوشش زنان است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.