پرسش نامه بررسی نگرش اعضای هیات علمی نسبت به مهاجرت مغزها

مشخص کردن اینکه چرا مغزهای متفکر کشور را ترک میکنند هدف این آزمون است و دارای ۱۸ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده شده است.