پرسش نامه بررسی ناثیر فرایند نوسازی بر فرهنگ پذیری جوانان

این آزمون بر روی ۶۲۵ نفر از بین جوانان شهر جهرم ب روش نمونهگیری سهمیه ای اجرا شده است ودارای ۲۰سوال و گویه میباشد.