پرسش نامه بررسی میزان وجدان کار کارکنان سازمان جهاد سازندگی

هدف این آزمون بررسی وجدان کار بوده است ودارای ۳۲ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.