پرسش نامه بررسی میزان نوگرایی در بین مدیران کارگاه ههای کوچک

هدف اصلی این آزمون بررسی نوگرایی بین مدیران کارگاه های کوچک بوده است. ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.