پرسش نامه بررسی میزان نوگرایی در بین مدیران کارگاه ههای کوچک و عوامل موثر برآن

30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی نوگرایی بین مدیران کارگاههای کوچک تولیدی بوده است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۵ سوال و گویه میباشد.