پرسش نامه بررسی میزان خطر پذیری در بین دانشجویان و عوامل موثر بر ان

هدف این آزمون بررسی میزان خطر پذیری بوده است.وبر روی ۲۵۸ نفر از بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ب روش طبقه بندی شده تصادفی غیر نسبی اجرا شده است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.