پرسش نامه بررسی مشکلات شهرک ها و مجتمع های مسکونی و تاثیر ان بر گرایش به رفتار ضد اجتماعی

هدف اصلی این آزمون بررسی اثر مشکلات شهرکها و مجتمع ها بر بروز ضد اجتماعی بوده است. ودارای ۱۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.