پرسش نامه بررسی مشارکت اجتماعی دانش اموزان در فعالیت های فوق برنامه

هدف این آزمون بررسی مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای فوق برنامه است.وبر روی ۳۶۸ نفر از دانش آموزان پایه های اول،دوم،سوم دبیرستان های پسرانه دولتی و نمونه مردمی و غیر انتفاعی اجرا شده است . ودارای ۴۰ سوال و گویه میباشد.