پرسش نامه بررسی مشارکت اجتماعی دانش اموزان در فعالیت های فوق برنامه

40,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای فوق برنامه است.وبر روی ۳۶۸ نفر از دانش آموزان پایه های اول،دوم،سوم دبیرستان های پسرانه دولتی و نمونه مردمی و غیر انتفاعی اجرا شده است . ودارای ۴۰ سوال و گویه میباشد.