پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر کارایی دبیران در تدریس

هدف اصلی این آزمون بررسی کارایی دبیران در تدریس بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.