پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر کارایی دبیران در تدریس

هدف این آزمون بررسی کارایی دبیران درتدریس بوده است. ودارای ۱۰ گویه وسوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.