پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر کارایی دبیران در تدریس

30,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی کارایی دبیران درتدریس بوده است. ودارای ۱۰ گویه وسوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.