پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر هویت اجتماعی زنان

مشخص کردن هویت واقعی زنان از اهداف این ابزار است. ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و دارای ۲۰ سوال و گویه میباشد.