پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان نسبت به هویت ملی

30,000 ریال – خرید
مشخص کردن نگرش دانشجویان نسبت به هویت ملی از اهداف این ابزار است.ودارای ۱۵ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.