پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان نسبت به هویت ملی

مشخص کردن نگرش دانشجویان نسبت به هویت ملی از اهداف این ابزار است.ودارای ۱۵ گویه وسوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.