پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دانش اموزان

هدف این پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دانش آموزان بوده است.وبروی ۱۷۰ نفر ازدانش اموزان دختر وپسر مقطع دوم راهنمایی شهر تهران اجرا شده است.ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد.