پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر میزان اعتماد دانشجویان به اشغال کنندگان پایگاههای اجتماعی درون دانشکده

هدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر میزان اعتماد بوده است.ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.