پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر معیارهای همسرگزینی

هدف این پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر همسر گزینی بوده است. و بر روی ۲۴۰ نفر از دانشجویان مجرد دانشگاه علامه طباطبایی ب روش سهمیه ای اجرا شده است و دارای ۳۰ سوال و گویه میباشد.