پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر معیارهای همسرگزینی

هدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر همسر گزینی بوده است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است ودارای ۱۵ گویه و سوال است.