پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان

30,000 ریال – خرید
مشخص کردن اینکه بین طبقه اجتماعی دانشجویان ومیزان مشارکت سیاسی آنان رابطه وجود دراد یا نه از اهداف این ابزار است. ودارای ۴۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.