پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان

مشخص کردن اینکه بین طبقه اجتماعی دانشجویان ومیزان مشارکت سیاسی آنان رابطه وجود دراد یا نه از اهداف این ابزار است. ودارای ۴۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.