پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی جوانان

40,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی بوده است ودارای ۳۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.