پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در تشکل های اقتصادی اجتماعی

هدف اصلی این پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی بوده است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.