پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان

هدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی زنان است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.