پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان

مشخص کردن نوع فرهنگ سیاسی دانشجویان از اهداف این آزمون است .ودارای ۶۰ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.