پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی جهاد کشاورزی

هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.