پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی جهاد کشاورزی

هدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.