پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی بیماران از درمان

این پرسشنامه دارای ۱۰ گویه و یوال است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.