پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی بیماران از درمان

هدف اصلی این آزمون بررسی رضامندی بیماران بوده است. ودارای ۳۰ سوال وگویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.