پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی بیماران از درمان

30,000 ریال – خرید
هدف اصلی این آزمون بررسی رضامندی بیماران بوده است. ودارای ۳۰ سوال وگویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.