پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر دروغگویی

40,000 ریال – خرید
مشخص کردن اینکه چه عواملی بر دروغگویی موثر است از اهداف این پرسشنامه است. ودارای ۱۵ سوال و گویه است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.