پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر دروغگویی

بررسی متغیرهای موثر بر دروغگویی هدف این ابزار است ودارای ۱۵ متغیر میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.