پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر حضور و مشارکت مردم در مساجد

هدف این آزمون بررسی عوامل موثر بر حضور افراد در مسجد بوده است.ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی مورد استفاده قرار گرفته است.