پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر انطباق اجتماعی عشایر اسکان یافته با شیوه زندگی شهری

هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر بر انطباق اجتماعی عشایر با شیوه زندگی شهری بوده است. وبر روی ۳۸۴ نفر از سرپرستان خانوارهای عشایر اسکان یافته شهر دزفول به روش نمونه گیری تصادفی ساده هنجار یابی شده است.ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد.