پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر انتخاب مدارس غیر انتفاعی توسط والدین براساس موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها

هدف این آزمون بررسی امر انتخاب مدارس غیر انتفاعی برای کدام خانواده ها مقوله آموزش مهمتر است. ودارای ۳۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.