پرسش نامه بررسی عوامل موثر بر ارتکاب جرم مطالعه موردی

هدف این ابزار مشخص کردن مشخصات و ویزگی های مجرمان است ودارای ۲۰ گویه و سوال میباشد که بر روی ۱۲۶ نفر از زندانیان شهر ساری هنجار یابی شده است.