پرسش نامه بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر هویت مذهبی جوانان

هدف این ازمون بررسی عوامل تاثیر گذار بر هویت مذهبی جوانان است ودارای ۴۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.