پرسش نامه بررسی عوامل خانوادگی موثر بر نگرش دختران نسبت به نقش اجتماعی خود

هدف اصلی این آزمون بررسی نگرش دختران به نقش اجتماعی خود بوده است و دارای ۱۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرا گرفته است.