پرسش نامه بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر بالا رفتن سن ازدواج جوانان

هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر بر بالا رفتن سن ازدواج بوده است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.