پرسش نامه بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر برپرخاشگری نوجوان

مشخص کردن اینکه وضعیت اقتصادی – اجتماعی دانش آموزان چه رابطه ای با رفتار پرخاشگرانه آنها دارد از اهداف این پرسشنامه است و دارای ۴۰ سوال و گویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.