پرسش نامه بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر برپرخاشگری نوجوان

40,000 ریال – خرید
بررسی ارتباط وضعیت اقتصادی ،اجتماعی دانش آموزان بارفتار پرخاشگرانه انها هدف این ابزار است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.