پرسش نامه بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با اگاهی سازمانی کارکنان اموزش و پرورش

هدف این آزمون بررسی میزان آگاهی سازمانی کارکنان است ودارای ۱۵ گویه وسوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.