پرسش نامه بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با اگاهی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش

هدف این آزمون بررسی میزان آگاهی سازمانی کارکنان است ودارای ۳۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.