پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان اگاهی تاریخی نوجوانان

45,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی آگاهی افراد جامعه از تاریخ ایران است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.