پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان اگاهی تاریخی نوجوانان

هدف این آزمون بررسی آگاهی افراد جامعه از تاریخ ایران است ودارای ۳۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.