پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان و دختران اسیب دیده و در معرض اسیب

هدف این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان ودختران بوده است ودارای ۱۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.