پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر عزت نفس

هدف این آزمون عوامل اجتماعی موثر بر عزت نفس است ودارای ۱۰ گویه ومتغیر میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.