پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر هنجار شکنی دانش آموزان

هدف این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری بوده است ودارای ۴۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.