پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحرافات زنان

هدف این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان بوده است.ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.