پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر هنجار شکنی دانش اموزان

هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری بوده است.ودارای ۲۰ سوال و گویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.