پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نابسامانی فردی در بین سر پرستان خانوار

30,000 ریال – خرید
این پرسشنامه بر روی ۱۹۵ نفراز سرپرستان خانوار شهر فارس اجرا شده است. ودارای ۳۰ سوال وگویه میباشد.