پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نابسامانی فردی در بین سر پرستان خانوار

این پرسشنامه بر روی ۱۹۵ نفراز سرپرستان خانوار شهر فارس اجرا شده است. ودارای ۳۰ سوال وگویه میباشد.