پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان آگاهی تاریخی نوجوانان

هدف این آزمون میزان آگاهی افراد جامعه است و دارای ۴۰ گویه و سوال است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.