پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر عزت نفس

هدف این آزمون مشخص کردن عواملاجتماعی موثر بر عزت نفس است ودارای ۲۰ سوال وگویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.