پرسش نامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خود پنداری و عمنکرد تحصیلی دانش آموزان

هدف این آزمون بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خود پنداره درباره عملکرد تحصیلی بوده است.ودارای ۳۰ سوال و گویه میباشد ودر پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.